Polityka Ochrony Danych Osobowych

Wprowadzając i przestrzegając niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych chcemy  zapewnić zgodność działania strony internetowej www.fotoreportazslubny.com (dalej: „Strona internetowa”) z wymogami obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka opisuje nasze zobowiązania dotyczące prywatności i ochrony przetwarzanych danych osobowych. Wprowadzając ją chcemy zagwarantować naszym klientom przejrzystość zasad  według których gromadzone są dane osobowe i w jaki sposób są wykorzystywane.

Ponadto mamy nadzieję, że okaże się pomocna w zrozumieniu przysługujących im praw.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest właściciel Strony Internetowej Jakub Nowotyński Fotografia (dalej: „Administrator Danych”)

 

 1. Dane kontaktowe

Każdy klient może w dowolnym czasie skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jakub@fotoreportazslubny.com lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Administratora Danych.

 

 1. Sposób gromadzenia danych osobowych

Wszystkie dane osobowe odwiedzających Stronę Internetową gromadzi w następujący sposób:

1) podczas kontaktu z nami za pośrednictwem Strony Internetowej – klient podaje adres e-mail, imię i nazwisko na który przesyłamy odpowiedź

Podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi przez Stronę Internetową

 1. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez klientów danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klientów będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Klienta nie dłużej niż jest to konieczne, jednakże zawsze przez czas:

1) kontaktu z klientem,

2)  dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez Stronę Internetową do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia.

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi, mogą być przekazane:

1) dostawcy oprogramowania do prowadzenia Strony Internetowej  lub firmie świadczącej usługi doradztwa informatycznego w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Strony Internetowej.

 

 1. Prawa klientów

1) Żądanie dostępu do danych

Na żądanie klienta dotyczące dostępu do jego danych Administrator Danych informuje, czy Strona Internetowa przetwarza jego dane, oraz informuje klienta o szczegółach przetwarzania a także udziela dostępu do danych go dotyczących.

2) Żądanie wydania kopii danych.

Na żądanie klienta, Administrator Danych wydaje kopię danych klienta i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych, która jest bezpłatna.

Za wydanie kolejnych kopii danych osobowych Administrator Danych pobiera opłaty, a cena ustalana jest indywidualnie dla każdego żądania. Realizacja żądania następuje po zaakceptowaniu ceny przez klienta, którego dane dotyczą.

3) Żądanie sprostowania danych.

Na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą dokonuje się sprostowania nieprawidłowych danych. Administrator Danych może odmówić sprostowania danych, jeżeli osoba której danę dotyczą nie wykaże w sposób uzasadniony nieprawidłowości danych.

4)  Żądanie uzupełnienia danych.

Na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą uzupełnia się i aktualizuje dane. Administrator Danych ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.

5) Żądanie usunięcia danych.

Na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, usuwa się dane w sytuacjach gdy:

 1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
 2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach jeżeli dane osobowe klienta są niezbędne do dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

6) Żądanie ograniczenia przetwarzania danych

Na żądanie klienta, którego dane dotyczą, dokonuje się ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach gdy:

 1. klient kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. sklep Internetowy nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne klientowi, którego dane dotyczą, do realizacji swoich praw w ramach reklamacji,
 4. klient wniósł sprzeciw względem przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją klienta– do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora Danych zachodzą prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania dane są wyłącznie przechowywane, natomiast nie są one przetwarzane, bez zgody klienta, którego dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7)  Żądanie przeniesienia danych

Na żądanie klienta wydaje się w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które przetwarzane były na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej przez Sklep Internetowy.

8) Zgłoszenie sprzeciwu

Uwzględnia się sprzeciw klienta względem przetwarzania jego danych, jeżeli jest on umotywowany szczególną sytuacją tej osoby, o ile dane przetwarzane są na podstawie innej niż  jego zgoda, o ile nie zachodzą ważne uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów, praw oraz wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep Internetowy właściwym organem nadzorczym, do którego klient ma prawo wnieść skargę jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Facebook Comments